St?edoevropský p?ekladatelský tábor

Po?ádají Vala?ská iniciativa v Praze, literární ?tvrtletník Texty a Masarykova ve?ejná knihovna Vsetín

NAVIGACE

ĂšvodnĂ­ strana

Fotografie 2013

Fotografie 2012

Práce účastníků 2011

Fotografie 2011

Literární časopisy a servery

Filmové adaptace po roce 1989

Nová jména české poezie 2005/2011

Lexikální příručky a další materiály a zdroje vhodné pro překladatele

Fotografie 2006

Fotografie 2005

Napsali o nás 2005

Práce účastníků 2004

Z přednášek 2004

Fotografie 2004

Program

Témata přednášek

Překladatelský seminář

Přednášející

Publikace a publicita

Podmínky účasti

KontaktnĂ­ adresy

Místo konání


Napsali o nás (2005)

 

Pató Attila
KÜLSZÍNI SZEMLE
Közép-európai fordítótábor a morva-valasszkói erd?kben szeptember 1-5.

p?evzato z: http://litera.hu/object.1129c0c7-6493-4152-a69c-b26be7e3222e.ivy

20. 9. 2005

Meg kell hagyni, az általuk jegyzett táborozás nemcsak irodalmi vénát igényel, hanem térképészeti és igény esetén sátorozási ismereteket is. Az észak-kelet morvaországi ösvények mentén a tábor centruma egy apró favilla (ahonnan hihetetlen módon 18 ember tornázkodott el? reggelente!), a zsebkend?nyi tisztáson a sátorzsinórok már szlovák területre kapaszkodtak.

Maroknyi elszánt és mindenre kész fiatal cseh irodalmár az idén szeptember 1-5-e között már második alkalommal szervezte meg a Közép-európai fordítótábort. Az inspirációt a JAK fordítótáborai nyújtották az ötletgazda Tomá? Va?ut számára ? aki magyarul, románul, ukránul is olvas-beszél, illetve ezen irodalmakból fordít, mondhatni közép-európaiul kommunikál. ? és barátai ugyanakkor egy kicsit módosított formában kívánják meghonosítani az irodalmi táborozást. Meg kell hagyni, az általuk jegyzett táborozás nemcsak irodalmi vénát igényel, hanem térképészeti és igény esetén sátorozási ismereteket is. Az észak-kelet morvaországi ösvények mentén a tábor centruma egy apró favilla (ahonnan hihetetlen módon 18 ember tornázkodott el? reggelente!), a zsebkend?nyi tisztáson a sátorzsinórok már szlovák területre kapaszkodtak. Fiatal lengyel, orosz, magyar és német irodalombarátok hallgatták az el?adásokat, élvezték a tájat és egymás társaságát. 
          A szemináriumok tematikáját az információközvetítés, a fordítás elmélete és módszertana valamint a közép-európai irodalom bizonyos jelenségei tették ki. Igaz, nem minden tervezett el?adó tudott eljönni (esetleg eltévedtek útközben?), mégis folyamatosan voltak órák és nagyon hangulatos volt a hegyi túrával összekötött peripatetizáló kurzus. Az el?adások közül említsünk meg néhányat. Pavel Kotrla exkurzusában a kortárs cseh próza és irodalom titkairól beszélt, Mészáros Andor a cseh irodalom magyarországi recepciójáról szólt, René Ko?ík az ukrán irodalomban fellelhet? közép-európai témákat elemezte. Ji?í Hrabal a jelent?sebb cseh irodalmi folyóiratokról, míg Vojt?ch Ku?era a perifériális kiadóknál megjelen? könyvekr?l számolt be. Tomá? Va?ut a fordításelméleteket és a közép-európai fordítás gyakorlati nehézségeit ecsetelte. Végül Jakub Grombí? a cseh filmkészítés állapotáról és a filmek filozófiai vonatkozásairól értekezett az általa uralt farönk körül elhevered? hallgatóságnak.
          Több cseh nyelv? irodalmi m?hely is bemutatkozott, a szerkeszt?k ajánlották és ajándékozták a portékáikat. Így kaptunk képet például az olomouci Aluze (link) cím? lapról. Egy új, világirodalmi kitekintés? és kétnyelv? (pontosabban a fordítást és az eredeti szöveget párhuzamosan közl?) folyóiratot is bemutattak a szerkeszt?i; ugyanakkor a Plav (link) fejvadászai kollaboránsok után szimatoltak a teás és kávéscsöbrök körül, például a tervezett magyar számhoz keresnek fordítókat. Pavel Kotrla a Texty sajátos m?ködését vázolta (ld. még itt: link). A Weles Brnóban m?ködik, könyvkiadóként és irodalmi lapként, amint többek között Vojt?ch Ku?era elárulta.
          Érdemes utalni még egy frissen megjelent verskötetre (Petro Mi?anka: Ungvári kávézók ? Prága, Csehországi Ukránok Szövetsége, 2004), amelyet Tomá? Va?ut jegyez fordítóként ? aki könnyen elképzelhet?nek tartja, hogy az Ukrajnában elismert kárpátaljai költ? versei a magyar olvasóközönség érdekl?désére is számot tarthatnak.
          A kirándulás szervez?i és gyakorlati kivitelez?i a Prágai Valasszko Szervezet egyik tagja, René Ko?ík, illetve a Texty cím? virtuális irodalmi lap egyszemélyes ura, Pavel Kotrla. A két egykori középiskolás (irodalom)barát közül az egyik a prágai egyetem ukrán tanszékén okít, a másik egy világvégi faluban szerkeszti a kulturális életben is népszer? kritikai blogját. A tábor középpontját képez? kalibát ?k maguk ácsolták, a levesbe a gombát maguk szedték, és még sorolhatnám áldozatos tevékenységük szerteágazó eredményeit. Ide tartozik, hogy a kizárólagos szponzori címet némi támogatás fejében a vsetíni Masaryk Könyvtár érdemelte ki (Vsetín - a morva-valasszkói táj egyik központja). Képek és további részletek az alábbi címen elérhet?ek: link
          Egy megjegyzés bátorításul és a jöv?re nézve: a hely távolról sem olyan megközelíthetetlen, mint ahogyan a megtéveszt? sorok sugallják. Brno fel?l kissé romantikusabb odatalálni, de a Vág völgyén szinte a tábort?zig autópályán oda lehet jutni.

 
Marta Dr?atová
Je?t? jeden p?ekladatelský tábor

28. 9. 2005

p?evzato z: http://www.soumar.cz/index.php?mu=A350&webfull=3&webcol=1

Na samém ?esko-slovenském pomezí severovýchodní Moravy se letos za?átkem zá?í se?li vyznava?i krásné literatury. V údolí Velkých Karlovic, na louce srubu Na Kosárni vyrostlo n?kolik stan?, jejich? u?ivatelé m?li mo?nost od rána do ve?era u?ívat na ?erstvém pov?t?í literární ...

Na samém ?esko-slovenském pomezí severovýchodní Moravy se letos za?átkem zá?í se?li vyznava?i krásné literatury. V údolí Velkých Karlovic, na louce srubu Na Kosárni vyrostlo n?kolik stan?, jejich? u?ivatelé m?li mo?nost od rána do ve?era u?ívat na ?erstvém pov?t?í literární ?etby, dozv?d?t se n?co o sou?asném literárním a filmovém ?ivot?, setkat se p?ímo s redaktory ?asopis? a pohovo?it si o svých trablech s p?ekládáním ?eských text? s vrstevníky z jiných zemí.
Letos, kdy prob?hl ji? druhý ro?ník St?edoevropského p?ekladatelského tábora, se na Vala?sko sjeli bohemisté z Polska, Ma?arska, N?mecka a také moskev?tí studenti zabloudiv?í na tábor cestou z L?SS v Praze. Ve?erní diskuse o v?em mo?ném probíhaly v nedaleké (jen n?kolik málo kilometr? vzdálené) hospod? U Polanských, kde byli ubytováni pasivní ú?astníci tábora, vedoucí katedry bohemistiky z Bukure?ti a také bohemisticko-hungarologická dvojice pra?an? amerického p?vodu.
Po?adatel?m tábora, kte?í poskytli pro studenty prostory srubu i virtuální základnu na svých webových stránkách (www.kotrla.com), se poda?ilo vytvo?it p?íjemnou pracovní atmosféru,, p?edná?ky byly prolo?eny spole?ným sb?rem hub, va?ením a umýváním nádobí, dostatek prostoru pro volnou diskusi také poskytnul celodenní výlet po h?ebeni Javorník?. Z ne?eských spisovatel? zazn?ly texty Ádáma Bodora, vzhledem k po?etné ú?asti polské byla jedním z celodenních témat také Dorota Mas?owská a spolu s ní i otázka literárního centra a periferie v?bec. K zamy?lení pobízely i poskytnuté knihy a ?asopisy, jejich? redakto?i osobn? p?ijeli: Aluze, Weles, nová sv?tovka Plav, a také vsetínský ?asopis Texty. Tak, jak se to má v ?eské kultu?e ji? od dob Florianových, není v?echno na okraji, co se tam být zdá, a to by mohlo kone?n? platit i pro onu dne?ní periférii EU, která se eufemisticky nazývá St?ední Evropou. Nápad k uspo?ádání p?ekladatelského tábora pro za?ínající p?ekladatele se zrodil p?íkladn? st?edoevropsky, inspirace pochází od ma?arských p?ekladatelských tábor? po?ádaných JAK.

 

PODPORA

Český svaz ochránců přírody

Literární časopis Texty

Masarykova veřejná knihovna Vsetín

Pavel Kotrla – sazba tiskovin a webdesign

Atlantis

Mladá fronta

Host – časopis a nakladatelství

Aluze.cz

Protimluv

Weles

Listy

Plav - měsíčník pro světovou literaturu

 

Středoevropský překladatelský tábor; 2004, 2005, 2006, 2011, 2012, 2013
CNW:Counter návštěvníků od 13. 6. 2004, aktualizace 10. 8. 2013

Sazba knih, časopisů, tisk a internetové stránky