St?edoevropský p?ekladatelský tábor

Po?ádají Vala?ská iniciativa v Praze, literární ?tvrtletník Texty a Masarykova ve?ejná knihovna Vsetín

NAVIGACE

ĂšvodnĂ­ strana

Fotografie 2013

Fotografie 2012

Práce účastníků 2011

Fotografie 2011

Literární časopisy a servery

Filmové adaptace po roce 1989

Nová jména české poezie 2005/2011

Lexikální příručky a další materiály a zdroje vhodné pro překladatele

Fotografie 2006

Fotografie 2005

Napsali o nás 2005

Práce účastníků 2004

Z přednášek 2004

Fotografie 2004

Program

Témata přednášek

Překladatelský seminář

Přednášející

Publikace a publicita

Podmínky účasti

KontaktnĂ­ adresy

Místo konání


Z p?edná?ek 1. ro?níku p?ekladatelského tábora (2004)


Vojt?ch Ku?era: Literatura na okraji

Seznam titul?, z nich? n?které jsem ve svém "st?edoevropském povídání" zmínil (tu?n? jsou zvýrazn?ny knihy, ze kterých jsem ?etl ukázky).

Autor Název Vydavatel M?sto Rok Náklad
Beran, Ji?í Snad tu s námi je MaPa Brno 2003 ?
Bubení?ek, Petr Básn? Sursum Ti?nov 1995 ?
?ervenka, Ji?í Konec sezony Opus Zblov 2002 ?
D??inský, Milan ?erná hodinka Velarium ?eské Bud?jvice 1996 300
Filip, Martin Jak se stahují ?aluzmije vlastní náklad Pot?tejn 1999 ?
Fridrich, Radek ?rakael a jiné bytosti Oslintané korálky Bratislava 2001 50
Galdová, Lenka Torza soukromý tisk Brno 1998 50
H?ebí?ek, Vladislav Modamátou Ason klub Plze? 2001 150
Charoust, Milan Zp?vy nevzd?lance Rank Meyer Ústí nad Labem 1994 ?
Chavalka, Jakub Soví dny Demi-monde Roudnice n/L. 1997 ?
Jedzok, Darek Pusto Avion ?eský T??ín 2004 200
Koten, Ji?í P?ebohaté hodinky prad?d?ka Emila CKK Sv. Vojt?cha Ústí nad Labem 2001 ?
Kovanda, Jaroslav Osiny vlastní náklad Zlín 1996 500
Kropá?ek, Libor Továrna ? ? 1995 ?
K?s, Tomá? T. P?íbytek dobytek Ason klub Plze? 2002 150
Libiger, Milan Jako polystyrén na hladin? indie Psí víno Zlín 2002 ?
Martinek, Libor Co pat?í Ve?ernici Literature & Science Opava 2001 ?
M?dílek, Ji?í Bílé písmo Maur Náchod 1996 300
M?dílek, Ji?í Dvanáct básní Opus Zblov 2002 ?
Motýl, Petr ?erná p?na Ostravice ECOpress Frýdek-Místek 1995 450
Motýl, Petr Vymr?tí se hned a za?ne tancovat MaPa Brno 2002 ?
Przeczek, Wilhelm Kniha úrody Olza ?eský T??ín ? ?
Rajchman, Pavel neanone Theo Pardubice 2004 700
Rybáková, Viktorie D?m sn??né sovy vlastní náklad Cheb 2001 313
Rybáková, Viktorie Steskem luny srpek m?síce Ateliér Galerie 4 Cheb 2002 513
Rybáková, Viktorie Ironické ozvy zlomeného srdce vlastní náklad Cheb ? 313
?ezní?ek, Tomá? Ran?ír p?ede mnou MK D??ín D??ín 1999 250
Sobek, Pavel Alasové zp?vy Sursum Ti?nov 2004 ?
Szpuk, Roman Ker praskot Velarium ?eské Bud?jvice 1997 300
?edivý, Milan Po zarostlém chodní?ku CKK Sv. Vojt?cha Ústí nad Labem 2002 ?
?eltr, Michal UP, UP, UP ? ? 2002 ?
Vysko?, Lubor Satelity na drahách Alfa-Omega Praha 2000 500
??astný, Milan
Horný, Martin
Zatloukal, Petr W.
Rezavá ryba stvo?ení Apeyron P?íbor 2000 ?
Charvát, David
?imon, Petr Prost?ihy k?ivule Plze? 2004 56
Sojka, Jan
Hasáková, Alena Tonoucí mimikry vlastní náklad ?eský T??ín 1997 ?
Horný, Martin Na samém konci plá?e had vlastní náklad ?eský T??ín 1996 300
Robe?, Hynek Fragmenty aj. vlastní náklad ? ? ?
Sedlá?ková Daniela Zastav se vlastní náklad Praha 1993 ?
Sobola, Marek Tramtarará vlastní náklad Brno 2000 ?
Soukup, Daniel Noci / Cesta k perle proklatá 4ka Praha 1997 ?
Urza, Milan Uprost?ed noci Es-ma Brno 2003 ?

 

Ukázky

 

Jaroslav Kovanda (*1941)

Do volského oka p?stí

 

Kdysi p?i?el do na?í t?ídy p?íslu?ník

a já s Alenou Nev?alovou a s Bo?kou Vajsovou

myslím ?e i Jarka ?ermáková s námi byla

jsme ?li sv?d?it do Komenského ?koly

kde byla v padesátých letech vy?et?ovna SNB

Jakéhosi chlápka nám ukázali

a my jsme popo?ádku ?ekli nee

ten ?e nás v parku neo

bt??oval

Jen hlasitý ná?ek se do té idyly

odn?kud ze sklepa nesl?

Toho si nev?ímejte

usmál se p?íslu?ník:

Blázna jsme v noci chytili?

Kdy? jsem ten ?kolní p?íb?h

vypráv?l doma u ob?da

sedmi?ka pivo na stole posko?ilo

a ?penát vlítl a? do knihovny

jak tatínek pra?til

                                do volského oka p?stí

jak boxer Kor?ák za?ermoval rukama

a ?el rad?ji na zahrádku klít

Ale potichu! volala za tatínkem maminka

 

Osiny (vlastním nákladem, Zlín 1996)

 

Libor Kropá?ek (*1970)

Továrna

 

Jako dít?

t? matka vodila

kolem továrny

do mate?ské ?koly.

 

V ranním p?ítmí jsi

za uma?t?nými okny

spat?oval siluety postav,

sklán?jících se

nad brusnými kotou?i stroj?,

které p?i obru?ování skla

vydávaly stra?idelné zvuky.

 

Jednou ses zeptal,

kdo tam ty lidi zav?el a pro?.

 

Jindy

ti jedna z postav

p?es okno zamávala.

Lekl ses tak,

?e jste týden museli chodit jinou cestou.

 

Továrna (?, ? 1996)

 

 

Lenka Galdová (1974-1995)

Soukromá apokalypsa

 

dlouho ?ekám

                a no?ní hmyzí slétání

                 za?alo pokrývat moje ochrnuté t?lo
u? nesly?ím
jen hmyzí no?i?ky
                vytrvale vytrvale
           a nikdo nevejde podivným klepadlem
                                t?ch mých pootev?ených dve?í
                                                p?íli? vyd??ený?

Torza (soukromý tisk, Brno 1998)

 

 

Milan ?edivý (*1977)

Frýdecká Panna Maria

 

Olgo

promlouvat sm?rem k tvému l??ku

je jít stále více po kolenou za sebou

Olgo

ukryla ses pod záclonky

pod nimi? t? u? nenajdou

v nich? t? zasejou zastelou

a? k dálkám nevracení

a? k vý?kám vyvázání

ty tkani?ko úzkosti provlíkaná tísní bot

ty k?íd?nko smutné pr?svitnosti

promyká? se a? k hrazdám hv?zd

ukryla ses pod záclonkou pod ní? t? u? nenajdu

zapomenu a zastelu

já s d?ev?nou modlitbi?kou

kterou si ti?e klukovsky a pí??alkov? vy?ezávám

a které denn? vym??uju vodu

ty volánko volání i hledání

ty bekánko b?lovlnobití

zas loví? v t?ni raky st?íhá?

nít?nky nad?jí plení? plá?ky doufání

kam já mezi bagry vrtajících výkop?

kam ty s o?ima na rozkreslení duhy

s klínem kde se malí klínci u? nerozsvítí

?ivota mince neprom?ní

kam já pak truba? od ?pinavých sk?ivan?

kam ty v ?elezné klícce pe?in

kam ty pod?je? se pod vahou vzdychání

pod vahou nebe prostého sebe

 

Olgo Olgo!

U? se ?ádná dív?í ústa

nedotknou tvého ch?adnoucího t?la

 

Jen zvolna a stále rychleji se podvolovat

Olgo! Olinko!

 

Ó Maria Mater Christi!!

 

Po zarostlém chodní?ku (CKK Sv. Vojt?cha, Ústí nad Labem 2002)

 

- - -

 

Petr Motýl (*1964)

Radho??

 

?istá secese s ?edým brizolitem

vejde? na pivo

zrcadla ?idle ka?dý detail

ale to není Praha

ve Frýdku se na secesi sere

stejn? jako na baroko nebo gotiku

po ?estnáctce na válcovnách

po sobot? na Sta?í?u

po no?ní v Paskov?

s jazykem na brad? s kamením v nohách

a neví? kdy koho zasype

vejde? na pivo

na secesi sere?

 

?erná p?na Ostravice (ECOpress, Frýdek-Místek 1995)

 

Petr Motýl (*1964)

Na h?i?ti

 

s odkvétajícím sluncem na h?i?ti u ?eky

v za?ínajícím podzimu

kdy na m?ste?ko padá prach

z lokt? v?ech nespln?ných nad?jí

a sn? léta vyho?elého v dlouhých alejích vlnících se v polích

z ?edavých holubích k?ídel zmarn?ného ?asu

je?t? po?ád se zrcadlících v lesknoucích se kapkách pod splavem

a v tmavém h?ebenu les? nad opu?t?nou vápenkou

 

na h?i?ti u ?eky

s pivem a krabi?kou startek jako na konci sv?ta

mí? se naposledy zat?epotá v záclonách branky

správce pozhasíná v ?atnách a oto?í klí?em v zámku

p?evrhne poslední fernet a ztratí se v ?eru

které jako vata lí?idlo

pohlcuje pro?ídlé v?tve topol? a ol?í na b?ezích

a pak u? tma a noc ?átrá a dohmatává prsty

v p?ízraky obrací stíny ve st?echách

a ?kube v játrech lásky a pak u? neuhne

neprostupná a vyhlazená v dokonalý tvar

 

Vymr?tí se hned a za?ne tancovat (MaPa, Brno 2002)

 

 

Ji?í M?dílek (*1954)

Cesta

 

Obklopují nás

bílé v?ci.

Jejich jména ?

n?která slova ?

nemohou zapomenout.

Za oknem,

vedle kvetoucí t?e?n?,

ti n?co velikého

zastoupilo cestu.

To, ?e se chv?je?,

je?t? nic neznamená.

Prost? tu nejsou dve?e.

Není tu st?l,

i kdy? je bílý.

Chybí ti stopy.

 

Bílé písmo (Maur, Náchod 1996)

 

Ji?í M?dílek (*1954)

22. b?ezna

 

Ráno nachumelilo.

Pak slunce zm?nilo kraj.

Lehce tvo?ilo tvary.

Krajina ? zem?

s plochami polí,

z nich? n?která

dr?ela sníh,

jinam se vrátila zem.

Musí být sly?et pták,

má-li být prostor plný.

 

Dvanáct básní (Opus, Zblov 2002)

 

Janusz Klimsza (*1961)

And?l a um?ní provazochodce

 

And?l Francek Kolondra ?n?ruje do Radvanic domu

o?raly jak ?tolverk.

T?i chlapy na ?acht? zasypalo v hospod? bylo na prasknuti.

T?i and?le v koutku obraceli rumy

kajste byli kokoti havi?i na nich ?vali.

V?il Sykoruv most p?ed nim lehnul jako smrtka

litinove oblouky z monstroznimi nyty

v?e?ti poj

jak sireny ? poj

rybim ?ebrym poj.

And?l chyta balanc, mostu do kurev spila

Ty kurwo vola jak spadnym tak uwidzisz.

And?l k?iv? vzletne, naho?e oblouku sedi

hv?zdy sviti zima je.

Francek na zimu ?ve ?e je pi?a.

Dole Aninka Kniezek d?lnica z jatek stoji

Francku co tam robisz vola.

Francek t?epe se zimu jak chore zvi?e zvraci

divka p?ed spr?kou chlastu krok ?i dva ustupuje.

Francku zly? na dól to ci puse dóm.

And?l ze zimy sku?i, zvratky k?idlem utira

Aninku Kniezek pravda libat by velmi cht?l.

Nimogym zly?? Anulko boch se posrol vola.

Aha vola Aninka tak przid? za mnom jutro.

?ichtova tramvaj se kodrca mostem

jak bo?i stromek cinka.

V mlze nad ni and?l spi.

Z rukopis?, In: Weles 15,6 (Brno, 2002); str. 2

 

Poezie z Welesu

 

Vít Slíva (*1951)

 

?T?DRÝ DEN VE VLAKU

Vojt?chu Ku?erovi

 

Krom bílo?erných sn?h?-strom?

má u? krajina

jenom okr trav.

Na Vánoce jedu dom?.

Duch si vzpomíná,

jak byl kdysi zdráv.

 

Venku slunko hry?e jmelí,

lojná sýkora

ozobává knot.

Svatopostn? nechumelí.

Soumrak krákorá

z havran? jak z not.

 

Bezcílná a sáhodlouhá

bývá zimní noc

staré koroptve.

Vlakovlace sk?ípe touha

nemít toho moc,

co je jenom tvé.

 

ZLOD?JSKÁ

Marii

 

Zlod?jská noc. ? M?síc tajn? o?ezává

jablon?.

Mráz píchá, jak kdy? se na?ívá kobylí hlava

na kon?.

 

Pod ledem se valí horká krev

z boku padlého horského jelena.

Pytlácká tma má kru?ení st?ev,

vy?írá mour, kamn?m z kolena.

 

Hromni?ka za oknem nesly?n? tepe,

plamenem k?ídla m?r mne:

to láskou já drancuju tebe

a ty láskou drancuje? mne.

 

ZP?V KOZL?

 

Bije podzim, t??kými jablky o ze-e-em.

Te? ? sly?í??? te?? a te-e-e?.

Jako ?utry pod poh?ebním voze-e-em

hrkají srdce svou odpov?-e-e?:

 

Více ne? vítr sad za pa?esy

popadá nás, kozly, za rohy láska.

Kle?íme na p?edních, v o?ích dva b?sy,

a ?et?z u u?í t?aská.

 

Bradou nám trhá kozlí zp?-e-ev,

v ?ourku se varlata vrtí.

Sly?íme p?i tom píse? svých st?e-e-ev,

o tom, jak smrdíme smrtí.

 

Bo?e, ó Bo?e, ó Bo?e-e-e!

Dej ulehnout v listí s podzime-em.

O ?utr nabrus své milostné no?e

a vem si nás k sob?, ve-e-e-em!

 

Ze sbírky Bubnování na sudy (Weles, Vendryn? / Brno 2002)

 

Petr ?panger (*1966)

 

Vodní mlýnky

 

Kluci dají vodní mlýnky

mezi dva placáky

uprost?ed

koryta vyschlé ?eky.

 

Slunce ?hne.

 

Kdy? se op?ou o stíny

pod mostkem trat?,

p?emý?lí o bou?kách...

 

Vagóny zaduní

jak ?lápoty v blát?.

 

Na zastávce

 

Zase jsme se pohádali;

smrteln?!

 

V?dy? nám to ujelo...

 

Vesele nám mávají

holohlaví lidé

na balkónech

nové nemocnice.

 

?íjen

 

Táta s klukem

dr?í na vlasci

draka, k?ehkou hv?zdici

ze ?pejlí a papíru,

s krepovým ocasem,

a dívají se,

jak ten zázrak,

slepený s takovou n?hou,

ve?kerou svou lásku

p?edává zlov?stným oblak?m.

Oba stojí po pás

v ostrých ?lutých travinách,

daleko za svou rodnou vsí.

Kdy? vítr zeslábne,

utíká kluk

p?es meze do polí,

na rukách i na nohách má

krvavé ?rámy od krutých

trnkových trn?,

b??í a b??í,

p?esto?e drá?ek

u? nav?dy ztratil vý?ku.

 

Ze dna

 

V nejudu?en?j?í hlubin?,

v marastu ?lutého jílu,

u dna lesního jezera

se rodí

a nadouvá plynem

m?chý? plný n??eho nového,

lehkého.

A? probublá k hladin?,

pukne.

S úlekem rozletí se do korun

zadumaní ptáci.

 

Ze sbírky Vodní mlýnky (Weles, Vendryn? / Brno 2003)

PODPORA

Český svaz ochránců přírody

Literární časopis Texty

Masarykova veřejná knihovna Vsetín

Pavel Kotrla – sazba tiskovin a webdesign

Atlantis

Mladá fronta

Host – časopis a nakladatelství

Aluze.cz

Protimluv

Weles

Listy

Plav - měsíčník pro světovou literaturu


 

St?edoevropský p?ekladatelský tábor; 2004
CNW:Counter náv?t?vník? od 13. 6. 2004, aktualizace 12. 9. 2004
Valid HTML! Valid CSS!